Thông Tin Tài Khoản

 

 

Ngân hàng: Techcombank
Chủ TK: Lê Quang Cương
Số TK: 19022432548011

Chi Nhánh: PGD Bảy Hiền - HCM

 

Ngân Hàng Quân Đội
Chủ TK: Lê Quang Cương
STK: 0936754755
Chi Nhánh: Hồ Chí Minh

 

 

Ngân hàng: Vietcombank
Chủ TK: Lê Quang Cương
Số TK: 0421000425742

Chi Nhánh: PGD Phú Thọ - HCM